Смърт при пчелите доведе до призиви за забрана на някои пестициди в САЩ

Преди две години, пчелите на Стив Макданиел започват масово да умират. „Имаше всички белези, че смъртта е в следствие на пестициди“, казва той, описвайки купищата мъртви пчели, които се появили извън кошерите.

Европейският съюз въвежда контрол при внос на дървен материал

Мерки за предотвратяване на незаконно добит дървен материал, който се използва в Европейския съюз, влезе в сила в неделя.

Международен конкурс за фотограф на годината на тема Градина

Международният конкурс за фотограф на годината на тема „Градина“, се провежда ежегодно в Кю, Лондон, организиран от GALPA. Конкурсът протича като специализирана изложба в областта на градинарството, растенията, цветята и ботаниката.

Самолети задвижвани с растително гориво

„Зелени“ биогорива са все по-често използвани от собствениците на авиокомпании, за да намалят вредните емисии. Но дали наистина те са трайно решение за захранване на самолетите в небето? Няма нищо впечатляващо в

Френски пчелари смутени от синьо-зелен мед

Пчеларите в североизточната част на Франция са разтревожени от реколтата на пчелните семейства, които произвеждали мед в неестествени нюанси на зелено и синьо. Пчеларите предполагат, че източник на проблема е завод за

 

Грижи за пчелните семейства през годината

Share Button

През отделните сезони на годината работата с пчелите е различна. Най-важни и решаващи са грижите за семействата през пролетта. От тях зависят силата, здравословното състояние и продуктивността им през лятото. Цялата дейност на пчеларя през този сезон се свежда до създаване на най-благоприятни условия за живот и работа на пчелите. За целта пчеларят извършва редица прегледи, от които най-важни са осведомителният и главният пролетен преглед.

1. Осведомителен пролетен преглед. Той се извършва през някой топъл февруарски или мартенски ден, когато пчелите правят очистителни облитания. Пчеларят е длъжен внимателно да следи за характера на облета. Ако зимуването е минало благополучно, пчелите излитат енергично и дружно и след това спокойно се прибират, но ако излизат от прелката и пълзят безредно по прилетната дъска и по стените на кошера или пък летят слабо, това е признак, че семейството е или осиротяло, или гладно, или болно, или има нещо друго, което го безпокои.

След свършване на облета се почистват дъната на кошерите и се прави частичен преглед на всички семейства. Ако няма време, преглеждат се само тези, които при облета са показали признаци на ненормално зимуване. Осведомителният пролетен преглед се прави за около 3—5 min. Забелязаните недостатъци трябва да се отстранят веднага или след няколко дена. При съмнение за наличност на болест по пчелите трябва да се вземат 50—60 умрели и болни пчели и да се изпратят за изследване във ветеринарнодиагностична лаборатория.

2. Главен пролетен преглед. Той е пълен и се прави след 2—3 седмици от осведомителния, когато времето е слънчево и топло. Сега спокойно и внимателно се преглежда всяка пита, като се обръща внимание на следните неща:

а) Сила на семейството. Слабите семейства се подсилват с пчели и пило от други кошери или се сливат с друго семейство (ако майката е стара или негодна), или пък се събират по две слаби семейства в един кошер с две прелки, за да изпролстят по-лесно.

б) Хранителни запаси. По време на прегледа количеството на меда в гнездото трябва да бъде над 8—10 kg;, а това на цветния прашец—2—3 запълнени пити. Недостигът на мед се попълва, като се поставят в кошера запасни пити с мед, центрофужен мед или се дава на семейството захарен сироп (1 l вода на 2 kg захар). Подхранването на семействата трябва да става само вечер, за да не се появи кражба, като гнездото се стеснява и се затопля. Ако при прегледа се открият в кошера пити с манов или вкиснат мед, изваждат се и се добавя доброкачествена храна.

в) Качества на майката. Те се определят от външния й вид и от количеството и качеството на пилото. Бавните движения много тъмният цвят на тялото и повредените крайници показват че майката е стара и негодна. Наличността само на търтеево (гърбато) пило говори, че майката е дефектна (стара, болна, неоплодена) или семейството е осиротяло в началото на пролетта и са се появили пчели – търтовки. Негодните майки се заменят с млади и доброкачествени.

г) Състояние на пилото. Белият седефен цвят, еднаквите размери и форма на личинките и равното, правилно запечатано и без пропуски зряло пило са признаци за доброто му здравословно състояние. Всички отклонения от тези белези дават съмнение за наличност на болест по пилото или за дефекти на майката. (При такива случаи пчеларят уведомява ветеринарния специалист.) При наличност на промени в пилото пчеларят е длъжен да преустанови временно работата, да дезинфекцира ръцете й инструментите си и след това да продължи прегледа на останалите семейства.

д) Състояние на гнездото. През време на главния пролетен преглед в гнездото се оставят толкова пити, колкото пчелите могат да покрият. Стесняването на гнездото става за сметка на празните, старите, плесенясалите, наядените от восъчен молец или мишки, изцапаните от диария или пълните с развален мед пити. Според силата на семейството се стеснява или разширява и прелката. Освен това със сухи се подменят влажните, затоплящи пчелното гнездо материали.

е) Почистване и дезинфекциране на кошерите. Това става по време на прегледа или през първите дни след него, като пчелите и питите се прехвърлят в чисти дезинфекцирани кошери.

При прехвърлянето на питите рамките им се почистват механично от восък, клей и диарични пети.; и се изтъркват с парче плат, натопено със спирт или с 5%-ов разтвор на карболова киселина, или с 4%-ов разтвор на формалин. Опразнените кошери се почистват, ремонтират се и се дезинфекцират със същите дезинфектанти или се обгарят с пламък на бензинова лампа. На главния пролетен преглед в стопанството трябва да присъствува член от ревизионната комисия и длъжностният ветеринарен специалист. След прегледа се съставя протокол, отразяващ състоянието на пчелните семейства. През пролетта пчеларят извършва още няколко допълнителни прегледа за проследяване и подпомагане на пчелните семейства. При липса на изобилна пролетна беритба на семействата се дава през ден по 200—300 ml рядък сироп с цел да се стимулират и поддържат активността на пчелите и яйцеснасянето на майката. Това се нарича подбудително или спекулативно подхранване.

Със засилване на семейството и със затопляне на времето гнездото постепенно се раззимява и разширява, като се поставят правилно изградени пити или рамки с восъчни основи за градеж на нови пити. През май и юни масово цъфтят много растения и пчелите за късо време събират и преработват в мед големи количества нектар. Това е т. нар. главна беритба. Непосредствено преди настъпването й се прави преглед на семействата, след което на силните се поставят магазини. След това периодично семействата се преглеждат през 4—5 дена и напълнените със зрял мед пити се изваждат и центро-фугират. Опразнените пити се поставят отново в магазина, за да бъдат почистени от пчелите. Почистените и подсушени пити се прибират и се съхраняват в сухо, хладно и проветриво помещение или в шкаф. В края на лятото магазините се свалят, почистват се и се оставят на съхранение.

През лятото пчеларят трябва да се грижи за подобряване на вентилацията в кошерите. За тази цел се разширяват прелките и се спускат дъната. Това повишава работоспособността на пчелите и ускорява узряването на меда. След свършване на главната паша започва подготовката на семействата за зазимяване. Най-напред се прави обстоен преглед, за да се установи състоянието на семействата, стесняват се пчелните гнезда, като се изваждат старите и маломедни пити. У нас този преглед се извършва в края на август.

Най-важно през есента е да се създадат силни и подмладени семейства. За постигане на тази цел трябва да се извършат следните по-важни неща:

1. Увеличаване броя на младите пчели. Това се постига, като се създадат условия за продължително есенно яйцеснасяне на майката. Най-лесно и сигурно се подбужда яйцеснасянето при наличността на млада майка и късна есенна паша или чрез подбудително подхранване. В края на есента в семейството трябва да има над 30 000 млади пчели.

2. Осигуряване на хранителни запаси. Установено е, че на едно семейство за зимно-пролетния безберитбен период са необходими около 15—18 кg мед. През есента в гнездото може да се оставят 12—15 кg, като останалото количество се даде на семейството през пролетта. Медът трябва да бъде нектарен или в краен случай получен от захарен сироп. Мановият мед е неподходящ за зимна храна на пчелите. Освен мед за семейството се оставят 2—3 пити с цветен прашец.

3. Преглед и ремонт на кошерите. Всички замърсени и повредени пчелни жилища се почистват и се ремонтират.

4. Подреждане на пчелното гнездо. През октомври се правят последен преглед и подреждане на зимното гнездо. На този преглед трябва да присъствува и ветеринарен специалист, който да провери здравословното състояние на семействата. При прегледа най-лесно се открива американският гнилец по пилото, но понякога се намират кошери и с европейски гнилец. В кошера не бива да се оставят излишни пити. Тези, които остават, трябва да са кафяви или със светложълт цвят, с правилно изградени работнически килийки и да имат повече от два килограма мед. При зазимяването на семействата най-добре е пчелното гнездо да бъде сформирано в средата на кошера. Ако семейството е силно гнездото може да се подреди в южната страна. При окончателното подреждане в центъра се поставят пълни пити с мед, като централните 2—3 междурамия се оставят по-широки — до 15—16mm. Това дава възможност в тях да се поберат повече пчели и при застудяване да се образува по-плътно кълбо. За сметка на това крайните междурамия се стесняват до 9—10 mm. Броят на пчелите в гнездото зависи от силата на семейството. Отстрани стесненото гнездо се ограничава от пределните дъски, а свободното пространство се запълва със суха слама, мъх, парцали, стиропор и други подходящи материали или със специално направени възглавници. Отгоре над гнездото се поставя също отоплителна възглавница или магазинен сандък, запълнен с отоплителни материали. За да бъде кошерът готов за зимуване, пространството под дъното се запълва най-често със суха слама. След затваряне на гнездото на прелките трябва да се поставят мишепредпазители. Те представляват ламаринени решетки, през които пчелите минават безпрепятствено, но мишките не могат да проникнат в гнездото. Едновременно с това се стеснява и прелката, като се оставя отвор, през който да преминават само 4—5 пчели. Отворите на прелките се регулират в зависимост от силата на семейството. При силните семейства ширината на отвора е толкова сантиметра, колкото е броят на питите в гнездото. На слабите семейства и при зазимяване на запасни майки прелките се оставят по-тесни по 5 mm на всяка пита. Рояци или отводки за отглеждане на запасни майки се зазимяват по същия начин. За препоръчване е обаче тези слаби семейства да се събират и да се зазимяват но 2—3 в един кошер със съответния брой прелки, като помежду тях се поставят разделителни дъски.

Важно условие за правилното зимуване на семействата е да се осигури пълно спокойствие на пчелното кълбо. През зимата пчеларят трябва 2—3 пъти да провери състоянието на семействата, като ги преслушва с ухо, посредством фонендоскоп или най-често с помощта на тънка каучукова тръба, единият край на която се вкарва в кошера през прелката.

При установено неблагополучно зимуване пчеларят трябва да посещава и да преглежда кошерите, като се стреми да отстрани всички открити нередности. През хубавите снеговити зими оставените на открито кошери биват затрупвани със сняг. Това не е опасно за живота на семействата, а дори е полезно и затова кошерите не бива да се откриват. При откриването пчелите се безпокоят, а, от друга страна, оголените кошери са изложени ча влиянието на вятъра и студа. От снега трябва да се очистят само прелките. Ето защо пчеларят трябва да посещава кошерите след всеки изобилен снеговалеж.

Share Button

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

73 + = 81

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

css.php
[cgview id=32 num=5]